Kabinetszaken Scan/ Analyse Kabinetszaken

Tijdens de Kabinetszaken Scan wordt een analyse gemaakt van de huidige en de gewenste situatie.
Dit houdt in een sterkte/ zwakte analyse van de huidige kabinetszaken ondersteuning zowel wat betreft de procesmatige alsook de gedragsmatige kant.

Ook wordt een inventarisatie gemaakt van de eisen en wensen ten aanzien van de kabinets ondersteuning, rekening houdend met de veranderende rol van de kabinetsmedewerker door de strategische toevoeging, en wordt onderzocht hoe dit het beste kan worden georganiseerd en geoptimaliseerd zodat continuïteit in de ondersteuning is gewaarborgd.

Analysefase
De invulling van kabinetszaken ondersteuning wordt van meerdere kanten belicht. Voorafgaand aan de kabinetszaken scan ontvangen de kabinetsmedewerkers een huiswerkopdracht (waaronder ook een efficiencytest) om alvast e.e.a. inzichtelijk te maken. De betrokken kabinetsmedewerker en interne opdrachtgevers worden vervolgens uitgebreid geïnterviewd. Tevens volgt er een korte observatie op het stadhuis met als doel efficiëntie en effectiviteit van de werkprocessen te onderzoeken.

 

Rapportage
Op basis van de gesprekken, de efficiencytest en de constateringen wordt een rapport opgesteld met een sterkte/zwakte analyse, bevindingen en aanbevelingen. Tijdens het adviesgesprek wordt het rapport mondeling toegelicht aan de betrokkenen.

 

Verbetertraject
Indien gewenst kan HEB | Kabinetsbureau begeleiding bieden tijdens het verbetertraject.

 

Kosten € 1295,00 excl. btw